“Goede fietsen zijn er in overvloed persoonlijke maar weinig”

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen, Klantenkring.
(1) Alle offertes, koopovereenkomsten, leveringen en dienstverleningen op basis van bestellingen van onze klanten via onze onlineshop
www.lastrada-bikes.nl, (hierna de “webshop” genoemd), met inbegrip van telefonische, e-mailbestellingen of bestellingen per post zijn onderworpen aan deze Algemene handelsvoorwaarden. Voor het overige gelden deze Algemene handelsvoorwaarden tevens voor verkopen in ons Servicecenter, voor zover de volgende regelingen niet in het bijzonder zijn afgestemd op de verkoop op afstand. (2) Het productaanbod in onze webshop is in gelijke mate bestemd voor consumenten als voor ondernemers, echter alleen voor eindgebruikers. Voor doeleinden van deze Algemene handelsvoorwaarden, (i) is een consument een de natuurlijke persoon die de overeenkomst voor een doel afsluit dat noch betrekking heeft op zijn zakelijke, noch op zijn zelfstandige en (ii) is een “Ondernemer” een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van de overeenkomst volgens het uitoefenen van zijn zakelijke of zelfstandige beroepsuitoefening handelt. (3) Verkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook wanneer wij in afzonderlijke gevallen geen bezwaar maken tegen de geldigheid daarvan.

2. Contractvorming
(1) Ons aanbod in de webshop en in onze showroom zijn vrijblijvend. (2) Door het plaatsen van een bestelling in de webshop (waarvoor de eerdere registratie en aanvaarding van deze Algemene handelsvoorwaarden is vereist) doet de klant een bindende inschrijving voor de aankoop van het betreffende product. De klant is aan de inschrijving gebonden tot aan het verstrijken van 5 kalenderdagen na het indienen van de inschrijving. Wij hebben het recht de inschrijving binnen deze termijn te aanvaarden. (3) Wij zullen de klant onmiddellijk na ontvangst van de inschrijving een bevestiging over de ontvangst daarvan toezenden, wat echter geen aanvaarding van de inschrijving vormt. De inschrijving geldt pas als door ons aanvaard, zodra wij de klant (per email) op de hoogte stellen van de aanvaarding en levertermijn of de goederen verzenden. De koopovereenkomst met de klant is pas gesloten na onze aanvaarding. (4) Iedere klant die consument is, heeft het recht de inschrijving in overeenstemming met de bijzondere herroepings- en restitutie-instructies te herroepen en de goederen te retourneren. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld tegelijkertijd met de bevestiging van de ontvangst van zijn inschrijving. (5) Als de klant om reparaties verzoekt, dient deze, ter voorkoming van onnodige lange wachttijden voor de klant, binnen twee weken na ontvangst van een aangevraagd kostenvoorstel aan te geven, of deze onze offerte accepteert of afwijst. Indien de klant zich niet binnen twee weken uitspreekt, zullen wij hem een gepaste respijtperiode van één week verlenen. Wanneer deze periode is verstreken zonder dat de klant zich heeft uitgesproken, veronderstellen wij dat onze offerte is afgewezen en sturen wij in dat geval het product op kosten van de klant naar hem terug. Dan zullen wij de klant tevens nog een keer afzonderlijk op onze respijtperiode wijzen.

3. Prijzen en betaling
(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke btw, echter exclusief verzendkosten. De klant is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en vergelijkbare heffingen. (2) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, leveren wij alleen tegen vooruitbetaling (op de manier zoals in de orderprocedure staat aangegeven) met een factuur (die per e-mail wordt verzonden en ook in onze aanvaarding kan zijn opgenomen). Naar wens van de klant die deze bij de bestelling dient aan te geven, is het tevens mogelijk om de fiets (op afspraak) af te halen in ons Servicecenter. (3) De klant heeft geen recht op compensatie of retentie, voor zover de tegenvordering niet onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is.

4. Verzending goederen
(1) Wij streven ernaar om elke fiets binnen 4 weken uit te leveren. Na de bestelling ontvang je een verwachtte levertermijn. (2) Indien de goederen bij afgifte van de inschrijving door de klant in de webshop met “OP VOORRAAD” zijn aangeduid, zullen wij de goederen binnen een termijn van vijf werkdagen nadat wij de inschrijving hebben aanvaard, in het magazijn bewaren; indien wij de betaling niet binnen deze termijn ontvangen, hebben wij te allen tijde het recht op uitverkoop van de goederen. In dat geval geschiedt verzending binnen de genoemde termijn van vijf werkdagen alleen zolang de voorraad strekt. Anders geldt voor de verzending een termijn van drie weken vanaf ontvangst van de betaling, zoals overeengekomen. (3) In het geval dat onze leverancier goederen niet tijdig aan ons levert die bij de bestelling door de klant op de aanbiedingspagina in de Webshop niet met “OP VOORRAAD” waren aangeduid of conform lid 2 waren uitverkocht, wordt de anders conform lid 1 en 2 maatgevende termijn tot aan levering door onze leverancier verlengd plus twee werkdagen, echter uiterlijk met een periode van vier weken. De voorwaarden voor deze verlenging van de termijn zijn dat wij de goederen onmiddellijk hebben nabesteld en dat de vertraging van de levering door onze leverancier niet aan ons te wijten is.

(4) Indien de goederen om een reden die in lid 3 is genoemd, niet of niet op tijd leverbaar zijn, zullen wij dit onmiddellijk aan de klant doorgeven. Wij zullen in deze gevallen een individuele afspraak met de klant resp. over de leveringstermijn maken. Indien de goederen binnen afzienbare tijd niet bij onze leveranciers beschikbaar zijn, hebben wij het recht tot terugtreding van de koopovereenkomst. In geval van terugtreding betalen wij de klant de door hem uitgevoerde betalingen onmiddellijk terug. De wettelijke rechten van de klant vanwege een vertraagde levering blijven door de voornoemde regeling onverminderd van kracht, waarbij de klant schadevergoeding slechts kan eisen na bijzondere overeenstemming met artikel 8 van deze Algemene handelsvoorwaarden. Indien de goederen permanent niet leverbaar zijn, zien wij af van een verklaring van aanvaarding. Er wordt in dat geval geen overeenkomst gesloten. (5) Indien wij ons niet aan een leveringstermijn houden, dan dient de klant ons een gepaste uiterste termijn te verlenen die niet korter mag zijn dan een week. (6) Wij hebben het recht tot deelleveringen van de in een bestelling opgenomen, gescheiden te gebruiken producten, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte extra verzendkosten. (7) Indien een afhaaltermijn is overeengekomen met de klant en indien de klant zich niet aan de termijn houdt, zullen wij de klant een gepaste uiterste termijn van een week geven en behouden wij ons het recht voor na het verstrijken van deze termijn terug te treden van de overeenkomst. Dan zullen wij de klant tevens nog een keer afzonderlijk op onze respijtperiode wijzen.

5. Verzending, verzekering en risico- overgang
(1) Fietsen van Lastrda-bikes worden volledig door Lastrda-bikes geassembleerd en afgesteld. Bepaalde onderdelen (wielen, zadelpen, pedalen, stuur) worden met het oog op het transport uit veiligheidsoverwegingen (gedeeltelijk) gedemonteerd. Deze onderdelen dienen door de eindgebruiker na ontvangst van het pakket te worden gemonteerd. Hiertoe wordt informatie meegeleverd en indien nodig staat de telefonische ondersteuning ter beschikking. (2) Voor zover uitdrukkelijk niets anders werd overeengekomen, bepalen wij de gepaste soort verzending en het vervoersbedrijf naar ons redelijke oordeel. Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het verzendingsrisico, wanneer de klant een consument is. (3) Wij zijn alleen de tijdige, reglementaire aflevering van de goederen aan het vervoersbedrijf verschuldigd en zijn niet verantwoordelijk voor de vertragingen die het vervoersbedrijf veroorzaakt. Een in de webshop vermelde verzendduur is om die reden vrijblijvend. (4) Indien de klant consument is, gaat het risico van de toevallige teloorgang, de toevallige beschadiging of het toevallige verlies van de geleverde goederen op een tijdstip op de klant over, waarop de goederen aan de klant worden afgeleverd of de klant in gebreke blijft bij het aannemen. In alle andere gevallen gaat het risico op de klant over met de aflevering van de goederen bij het vervoersbedrijf. (5) De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Deze zijn inclusief de kosten van een door ons afgesloten transportverzekering tegen de gebruikelijke transportrisico’s. De klant wordt via het bestelformulier op de hoogte gesteld van de betreffende verzendkosten. (6) De klant dient in geval van een herroeping de vaste kosten van de terugzending te dragen, wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde en wanneer de prijs van de terug te zenden zaak niet hoger is dan een bedrag van 40 EUR, of wanneer de klant bij een hogere prijs van de zaak op het tijdstip van de herroeping nog niet heeft voldaan aan de tegenprestatie, of een contractueel overeengekomen, gedeeltelijke betaling heeft uitgevoerd.

6. Eigendomsvoorbehoud
(1) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de koopprijs (met inbegrip van btw en verzendkosten) voor de betreffende goederen. 7. Vrijwaring, garantie, recht van teruggave (1) Indien de geleverde goederen een materieel gebrek hebben, kan de klant van ons in eerste instantie het verhelpen van het gebrek eisen of de levering van goederen zonder gebreken eisen. (2) Wij hebben het recht de door de koper gekozen soort herstel van de foutieve prestaties te weigeren, wanneer dit slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is. (3) Indien het herstel van de foutieve prestaties conform artikel 7 mislukt, of de klant dit onredelijk vindt, of wij het herstel van de foutieve prestaties weigeren, heeft de klant telkens het recht in overeenstemming met het toepasselijk recht, van de koopovereenkomst af te zien, de koopprijs te verlagen of schadevergoeding of vervanging van zijn zinloos gemaakte kosten te eisen. Voor aanspraken van de klant op schadevergoeding gelden bovendien de bijzondere bepalingen van artikel 8 van deze Algemene handelsvoorwaarden. (4) De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf het moment van levering. Bij gebruikte goederen, onderzocht en onderhouden volgens de werkwijze van de fabrikant, bedraagt de garantietermijn een jaar, in het geval de klant de eerste koper is. (5) Bovenop de wettelijke vrijwaring verlenen wij onze klanten vrijwillig een garantie van in totaal 5 jaar vanaf de verkoopdatum op Lastrada frames, Lastrada-vorken van de racefietsen, alsmede op mountainbikeframes, telkens met uitzondering van lagers en schokdempers, alsmede beschadiging van de lak/anodisatie. (6) Zonder beperking van de wettelijke vrijwaringrechten van de klant gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor de garantie die wij vrijwillig hebben verleend: (i) de garantie geldt niet voor schades door onvakkundig resp. niet-reglementair gebruik conform de

op onze website weergegeven toepassingsgebieden voor het betreffende product, zoals  het veronachtzamen van het product (onvoldoende verzorging en onderhoud);  veranderingen aan het frame of de vork (bijv. gravures of lakwerk);  aan- en ombouw van aanvullende componenten die wij niet uitdrukkelijk hebben vrijgegeven, of vervanging van de componenten bij uitlevering die wij hebben gebouwd, door niet gelijksoortige componenten;  vallen;  overbelasting;  sprongen;  of andersoortige overbelastingen. (ii) Wij behouden ons het recht voor defecte frames of vorken te repareren, of door een overeenkomstig recenter model te vervangen. (iii) Bij een vereiste vervanging van frames en/of vorken vervangen wij deze op grond van de beschikbaarheid in dezelfde kleur, maar behouden ons het recht voor, wanneer deze niet beschikbaar zijn, deze te vervangen in een andere kleur. (iv) Onze garantieprestaties omvatten geen verdere prestaties (zoals de kosten voor montage en transport) en eventuele aanvullende montage- of materiaalkosten ten gevolge van een tussentijdse wisseling van modellen. In het kader van onze vrijwillige garantie is de klant verantwoordelijk voor deze kosten. (v) Onze vrijwillige garantie geldt slechts voor de eerste koper van het product. (7) Naast het wettelijke herroepingrecht, over welk wij afzonderlijk informatie verstrekken, verlenen wij onze klant vrijwillig een recht van teruggave van 30 dagen. De teruggaventermijn neemt een aanvang wanneer de klant de goederen ontvangt en wordt door tijdige teruggave van de goederen binnen 30 dagen aan ons, gewaarborgd.

7. Aansprakelijkheid
(1) Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid) is in het geval van vertraagde levering beperkt tot een bedrag van (10)% van de betreffende koopprijs (inclusief btw). (2) Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht op welke rechtsgrond) voor schades die volgens de soort van de betreffende order en de goederen en bij normaal gebruik van de goederen typisch genoeg niet zijn te verwachten. De bovenvermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of grove nalatigheid. (3) Schadeclaims van de klant vanwege een duidelijk materieel gebrek van de geleverde goederen zijn uitgesloten, wanneer deze ons het gebrek binnen een termijn van twee weken na aflevering van de goederen aantoont.

(4) De beperkingen van dit artikel 8 gelden niet voor onze aansprakelijkheid voor gegarandeerde kenmerken van de gesteldheid, wegens aangebracht levensgevaarlijk, lichamelijk of gezondheidsletsel, of volgens de Wet op productaansprakelijkheid.

8.Privacy
(1) Wij hebben toestemming de gegevens in de betreffende koopovereenkomsten te verwerken en op te slaan, voor zover dit voor de uitvoering en afwikkeling van de koopovereenkomst is vereist en mits wij tot het bewaren van deze gegevens op basis van wettelijke voorschriften zijn verplicht. (2) Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van klanten niet zonder de uitdrukkelijk verklaarde instemming van de klant aan derden doorgeven, uitgezonderd dat wij wettelijk tot de uitgifte van gegevens zijn verplicht. (3) Voor het verzamelen, overdragen of een andere verwerking van persoonsgegevens van de klant voor doelen anders dan hier in artikel 9 zijn genoemd, hebben wij geen toestemming. 10. Toepasselijk recht (1) Op de koopovereenkomst tussen ons en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Verzendvoorwaarden: Nederland: Verzending van een fiets of frame: € 30,- per fiets inclusief de herbruikbare fietsdoos. Wij verzenden onze fietsen uitsluitend via DHL Verzending van een onderdeel: € 6,95 België: Verzending van een fiets of frame: € 45,- per fiets inclusief de herbruikbare fietsdoos. Wij verzenden onze fietsen uitsluitend via DHL Verzending van een onderdeel: € 10,95 Afhalen van een fiets (op afspraak) is tevens mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden. Afgemonteerde en afgestelde fietsen worden altijd in de herbruikbare fietsdoos verzonden. Bewaar deze doos voor een eventuele service- of garantie aanvraag.

Start typing and press Enter to search

Share This